Простата безин емдеу

Простата безин емдеу

Содержание:

Панкреатит

создатель: KazMedic · размещено восемнадцать.десять.две тысячи четырнадцать · Обновлено ноль два.одиннадцать.две тысячи шестнадцать

Панкреатит &#восемь тысяч двести двенадцать; б?л?й?ы безіні? панкреатикалы? ферменттеріні??серінен бактериальды емес ?абынуы

?й?ы  безі &#восемь тысяч двести двенадцать; грек  тілінен  аударыл?анда –«барлы?ы еттен» деген  ма?ына  береді.

?й?ы безі?зынша келген а?за, ас?азанны? артында орналас?ан. I-II бел омырт?асыны? алдында, ал??йры?ы X-XI?абыр?а ма?айына барып бітеді.

?зынды?ы десять-23см, ені три-9см, ?алы?ды?ы два-3см, салма?ы семьдесят-80гр.

Оны?  т?тігі одна тысяча шестьсот сорок два ж. Вирсунг, одна тысяча семьсот двадцать ж. Одди суреттеуі бойынша семьдесят пять процент?лкен  еміздікшеге ашылады (двенадцать елі ішекті?). четыре процент жа?дайда  Вирсунг т?тігі двенадцать елі  ішекке?здігінен ашылады. Вирсунг т?тігі холедохпен бірге –Фатер т?тігіне тридцать три,шесть процент ашылады. два т?тікте ?осылып жалпы   ампуланы ж?не  Одди  сфинктерін 5  проц.??райды. два т?тікте Фатер б?ршігі мен Одди  сфинктерімен алыс  орналас?ан. Вирсунг т?тігі – холедох?а т?седі.

?й?ы безін?анмен?амтамасыз ететін тамырлар:

 • А Gastroduodenalis,  a. Hepatica communis
 •  А.Pancreatoduodenalis inferior, a. mesenterica superior
 •  A. Lienalis – к?бінесе безді? денесімен??йры? жа?ын?амтамасыз етеді

Панкреатикалы? шырынны???рамы:

Амилаза – активті жа?дайда б?лінеді, к?мірсуларды ыдыратады, крахмальды гидролиздейді ж?не оны мальтоза?а айналдырады.

Липаза – жартылай активті т?рде шы?ады, оны активтендіретін?т?ыш?ылдары мен кальций т?здары – майларды ж?не май?ыш?ылдарын, глицеринді?орытады.

Протеаза – белоктарды амин?ыш?ылдарына дейін ыдырататын фермент. Ж?не протеолизге?атысатын ферменттер –трипсиноген, карбопептидаза, коллагеназа, дезнуклеаза т.б.

  Этиологиясы мен патогенезі

Жедел панкреатитті? этиологиясы?р т?рлі себептерден болуы м?мкін:

 1. ?т?абы ж?не?т шы?ару жолдарыны? аурулары:  Холецистит,?т тас ауруы, холедохты??абынуы, т.б.
 2. Ас?азан ж?не?лтабар аурулары:  Созылмалы гастрит, ойы? жара аурулары т.б.
 3. Алкогольды? жедел панкреатитке ?келу себебі.  Этанол ас?азан?а бар?аннан кейін оны? секрециясын к?бейтеді ж?не?лтабарды? секретин деген ферментіні? к?беюіне?сер етеді, ал секретин?й?ы безіні? панкреатикалы? с?лін к?п шы?уына м?жб?р етеді.
 4. Арты? ішкен тамошняя?ам ж?не зат алмасуды? б?зылуы:   И.П.Павловты? ж?мыстарымен д?лелденген &#восемь тысяч двести двенадцать;?сіресе ащы, майлы тамошняя?ам ішкеннен панкреатикалы? с?л к?п б?лінеді. Кейбір адамдарда май алмасуыны? б?зылуынан?ан тамырында патологиялы??згерістер (склероз) ж?не?ан тамырыны??ысымыны? жо?арлауы, іш?уысы а?заларында?анны? к?беюі?й?ы безіні??ан айналысын ж?не паренхимасын б?зады
 5. ?й?ы безіндегі?ан айналысыны? б?зылуы
 6. Аллергиялы? реакциялар?серінен
 7. Жара?аттардан со?: nVIII. Ж?ктілік ж?не босан?аннан кейінгі уа?ыт: Жатырды??л?ай?анды?ынан іш?уысында?ы?ысым жо?арлайды, соны? салдарынан?т ж?не?й?ы безіні??зектері?ысылып панкреатикалы? с?лді??лтабар?а??юлуы б?зылады ж?не гормональді?згерістер салдарынан.
 8. Химиялы? заттармен улану:  ?ыш?ыл, сілті, фосфор ж?не т.б.
 9. Ж??палы аурулар:   Іш с?зек.?ызамы?(скарлатина), сепсис, вирусты? гепатит ж?не т.б.

   Панкреатит патогенез:

один-ші трипсинді кезе? (протеолиз) активтенген трипсин?зектерден безді? паренхимасына кіріп калликреинді шы?арады, ол барып безде ісіну ша?ырып ж?не?ан??йылтады –?й?ы безінде геморрагиялы? ісік пайда болады.

два-ші липазалы кезе? – процесс ары?арай?ршігенде безді? б?зыл?ан клеткаларынан липаза шы?ады, оны? белсенділігін трипсин мен?т?ыш?ылдары арттырады. Липаза майларды ыдыратады,?й?ы безінде майлы некроз – майлы немесе стеаринді некрозды да?тар пайда болады.

Патогенезіні? негізінде –  без?з ферменттері (трипсиноген, химотрипсин ж?не липаза) активтенуі салдарынан тіндері за?ымдалады.

Жедел панкреатитті? жіктелуі:  (одна тысяча девятьсот семьдесят восемь жылы Свердловск?аласында?ы V -ші жалпыода?ты? хирургтар съезді бойынша)

 1. ?й?ы безі ісігі
 2. Деструктивті:
 • а) геморрагиялы? некроз
 • б) майлы некроз
 1. Ірі?ді панкреонекроз
 2. Жедел холецисто-панкреатит

Панкреатит классификациясы (хирургтарды? ХХ?ІІІ съезді, 1965ж.)

 • Безді?  интерстициальді  тініні?  ісінуі
 • Жедел  геморрогиялы?  панкреатит
 • Жедел панкреанекроз
 • Созылмалы:
 • Рецидивті ж?не рецидивсіз
 • Кезе?дері бойынша: ремиссия, субремиссия,?ршу

Панкеатит клиникалы? к?рінісі :

Жедел панкреатитті? клиникалы? а?ымы же?іл, орташа, ауыр,?те ауыр болуы м?мкін.

Же?іл т?рінде ауырсыну эпигастрий айма?ында, белбеу т?різді, ар?а?а беріледі. К?п нау?астарда ж?регі айнуы,??суы сирек бай?алады. Гемодинамика?алыпты, іш пердесіні? тітіркену белгісі жо?.

Жедел панкреатитті? орташа ауырлы?ында ауырсыну?аттыра? болады, тіпті кейде нау?ас е?кейіп шынта?ын тізесіне дейін жеткізеді; же?ілдік бермейтін к?п??су бай?алады. Тері жабындысы а?шыл т?сті, ps-девяносто-сто двадцать,?ан?ысымы сто/шестьдесят-девяносто/50с.б.б. Тілі??р?а?, іші кепкен, бас?анда?й?ы безі ма?айы?атты ауырсынады. Ішек перистальтикасы естілмейді. Іш пердесіні? тітіркену белгісі о?. Панкреатитті? осы т?рінде денені??р жерінде а?шыл-к?к да?тар пайда болады; Олигоурия бай?алады, з?р т?улігіне 1000мл-ден аз; 3-четыре ші т?улікте эпигастрий айма?ында инфильтрат бай?алады, сар?аю пайда болуы м?мкін.

Жедел панкреатитті? ауыр т?рі тез, азда?ан уа?ыт ішінде бай?алады:

 • Нау?асты? жа?дайы ауыр болады;
 • Ауырсыну к?ші?атты бол?анды?ы сондай, тіпті наркотикалы? аналгетиктер?ыс?а уа?ыт?а?ана к?мек береді;
 • Гемодинамика:?/?-девяносто/50с.б.б. ps-сто двадцать ж?не одан жо?ары, т?ра?сыз;
 • Тілі??р?а?, іші кепкен, ішті? барлы? айма?тарында?атты ауырсыну бай?алады, іш пердесіні? тітіркену белгісі аны? о?;
 • Олигурия: з?р т?улігіне пятьсот-600мл ж?не одан кем болуы м?мкін;
 • Жедел панкреатитті? клиникалы? а?ымыны? ауыр т?рі т?тас панкреонекрозды? болуына байланысты болады.

Жедел панкреатитті? клиникалы? а?ымында три сатыны ажыратады:

 1. ауырсыну шогі (гемодинамикалы??згерістер)
 2. динамикалы? илеус, жедел ішек?тімсіздігі
 3. перитонит

Панкреатит ди агностикасында?ы ма?ызды сынамалар:

 • Мондора белгісі &#восемь тысяч двести двенадцать; денеде ж?не бетте к?лгін (темно фиолетовый) т?сті да?тар пайда болуы;
 • Грея-Турнера белгісі &#восемь тысяч двести двенадцать; ішті? шеткі айма?тарында цианоз бай?алуы: &#восемь тысяч двести двенадцать; б?л белгілер ферменттерді??сері ж?не гемодинамиканы? б?зылуынан деп т?сіндіріледі.
 • Хольстед (одна тысяча девятьсот один ж.) – іш  терісіні?  цианозы
 • Керте белгісі &#восемь тысяч двести двенадцать; кіндіктен шесть-7см жо?ары эпигастрий айма?ында к?лдене? сызы? болып ауырсыну.
 • Воскресенский белгісі – эпигастрий айма?ыны? пальпация кезінде?ол?а тамырыны?  пульсациясыны??лсіреуі немесе аны?талмауы.
 • Мейо-Робсон – сол жа? омырт?а-?абыр?а б?рышын сауса?ты??шімен бас?анда ауырсыну.
 • Махов белгісі – кіндікті? жо?ары жа?ында тері гиперэстезиясы.
 • Чухриенко белгісі – ала?анды кіндіктен т?мен к?лдене??ойып т?рткілегенде эпигастрий айма?ында ауырсыну.
 • Кача белгісі -спонтанды  ауырсыну,І-?ІІІайма? гиперестезиясы
 • К?лён -кіндік  айналасыны?  сар?ыштанып  т?руы
 • Грюнвельд – кіндік ма?ында?ы  петехиялар
 • Гобье – к?лденен то?  ішекті?  кебуі
 • Гусенбауэр – ас?азанны?  жо?ар?ы  ы?ысуы,  к?лдене?  то?  ішекті? т?менге  ы?ысуы – панкреас кистасы.
 • Джанелидзе – панкреатитті? инфарктан  айырмашылы?ы – ауырсыну  бас?анда к?шееді.
 • Шоффар – о? жа? ?шб?рышта?ы ауырсыну –?й?ы  безі  басыны? проекциясы
 • Фитц – жедел геморрагиялы? панкреатит
 • Перитонит кезіндегі  ішті? ж?мса? болуы
 • Динамикалы? илеуіс &#восемь тысяч двести двенадцать; ішектерді?  парезы
 • Ішті?  жо?ар?ы  б?лігіндегі    белдеуленген  ауырсыну

Жедел панкретитті? диагностикасында денені??рт?рлі с?йы?ты?тарында?й?ы безі ферменттеріні? белсенділігі (активность) ма?ызды роль ат?арады.?сіресе жиі болатын?анда?ы амилазаны? жо?арлауы (90%), сирек з?р амилазасы (75%) болады. Біра?тамошняя безде некроз бол?анда амилазаны? м?лшері?деттегі?алпына дейін т?мендейді.

Амилазаны? Каралея?дісі бойынша нормасы:

 • ?анда три,три-восемь,девять мг/сек/л.
 • З?рде &#восемь тысяч двести двенадцать; 44мг/сек/л.-?а дейін

Диференциальді диагностикасы

 • Іш?уысыны? аурулары (перфоративті жара, жедел холецистит, жедел ішек?тімсіздігі, жедел аппендицит)
 • Іш астар арты аурулары (б?йрек патологиясы, паранефрит, флегмона)
 • Кеуде клеткасыны? аурулары (миокард инфарктісі, плеврит, пневмония)
 • Инфекциялы? аурулар – іш с?зегі
 • ?ан аурулары – Шенлейн-Генох ауруы.

Емі:

 • Ауырсыну синдромын жою,?й?ы безі?зегі ж?не?т жолдары гипертензиясын жою:  к/т-?а глюкоза-новокаин?оспасын жіберу, новокаин блокадасы, спазмолитиктер енгізу;
 • Функциональды? тынышты? ж?не?й?ы безіні? секреторлы-ферментті белсенділігін тежеу (ашты?, жергілікті гипотермия, антацидті заттар, Н2-рецепторларыны? блокаторлары (циметидин 1таб х3рет немесе 2мл х 4рет к/т), протез ингибиторлары (контрикал сто-двести мг/т?улігіне №7-десять к?н), цитостатиктер (пять-фторурацил 5% 5мл к?н ара №3 рет.
 • Панкреатикалы? ферменттерді инактивациялау: протеаз ингибиторлары (контрикал, цалол, гордокс т.б.) т?уліктік дозасын жіберу.
 • Су-электролиттік ж?не сілтілі-?ыш?ылды тепе-те?дікті? б?зылысытарын жою, белок ж?не заталмасу процесін т?зету: натрий гидрокарбонаты, плазма, альбумин ж?не т.б.
 • Интро ж?не экстракорпаральді детоксикация: диурезді жылдамдату, лапороскопиялы перитональді диализ, плазмоферез.
 • Ауруды? ірі?ді ас?ынуларыны? алдын алу:
 • ке? спекторлі антибиотиктерді?олдану (цефалоспориндер, макролиттер пенициллин?атырыны? преператтары ж?не т.б.).

Жедел панкреатит два ба?ыт бойынша?теді:

 • ас?ынба?ан а?ым
 • ас?ын?ан ауыр а?ым.

Ас?ын?ан жедел  панкреатитті?  жиі  кездесетін симптомдары:  ауырсыну,??су, паралитикалы?  илеус, шок, коллапс. ?й?ы безіні?  некрозы семь-одиннадцать процент жа?дайда  кездеседі. Ауыр  интоксикация, ж?рек-?ан  тамыр  ж?йесіні? б?зылыстары, іш?уысында?ы  с?йы?ты?,?анда?ы  Са де?гейіні?   т?мендеуі (майлы некроз).

?лім – пятьдесят проц. кездеседі. 1-два к?ні  шоктан, пять-шесть к?ні  перитонитпен, интоксикациядан?айтыс  болады.

Панкреатит кезінде операция?а к?рсеткіш :

 1. Без деструкциясы, перитонитпен бірге
 2. Жедел панкреатит деструкивті холециститпен бірге
 3. Панкреатитті? ас?ын?ан формалары.
 4.   терапиялы? ем н?тижесізбол?ан жа?дайда

Панкреатит кезіндегі жасалатын операция т?рлері:

 • ??йры?, денесіні?  резекциясы, некроз оша?тарын  алып тастау.
 • Панкреатэктомия (тотальді панкреанекроз)
 • Іш шарбысын  дренаждау ж?не  тампондалау
 • ?т шы?ару  жолдарын  декомпрессиялау

  ?й?ы безін ашып к?рінуі?шін кіру т?сілі два-топ?а б?лінеді:

Алды??ы іш?абыр?асы ар?ылы

Бел айма?ы ар?ылы (жедел ірі?ді панкреатитте)

Жедел панкреатит ас?ынулары:

Жалпы:

 • гемодинамикалы? шок
 • ?кпені? жедел ас?ыну синдромы (острый бронхит,  пневмония, плеврит)
 • ас?азан – ішектен жолдарынан?ан кету
 • сепсис
 • екіншілік анемия
 • Уремия
 • механикалы? сар?аю
 • алиментарлы дистрофия
 • Тетания
 • диабет

??сас материалдарды?арай кеті?із:

Сексшоп: порнофильмы и интимные товары.

Закрыть меню
×

Корзина